ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

เนื่องจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีนโยบายที่จะสงเคราะห์ชาวป่า
ชาวเขา และประชาชนที่อยู่ห่างไกลคมนาคมที่ไรการศึกษา และเพื่อผูกมิตรกับประชาชนและเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความเจริญทัดเทียมกับอริยชนทั่วไป เพื่อดำเนินการให้
บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของตำรวจ ทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงสั่งมายังผู้กำกับเขตแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจขึ้นโดยความ
ร่วมมือในการให้การศึกษาแก่ชาวป่าชาวเขาและประชาชนที่อยู่ไกลการคมนาคมยิ่งขึ้น  
>>> ไม่มีโรงเรียนมาก่อนในปี พ.ศ. 2500 จุดที่ตั้งตำบลตาพระยา
หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 76 ประจำและรักษาความปลอดภัยในเขตนั้น โดยความควบคุมของ ร .ต. อ สมพล สุวรรณราช ซึ่งเป็นผู้บังคับหมวดที่ 76 พร้อมด้วยนายสิบและ
พลตำรวจ ออกสำรวจหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลตาพระยาโดยทั่วแล้ว จึงเห็นว่าบ้านโคกไพลหมู่ที่ 9 ตำบลตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลและกันดารที่สุดใน
ตำบลตาพระยา และหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีโรงเรียนมาก่อน ประชาชนส่วนมากไม่รู้จัก
ภาษาไทยและหนังสือไทย ทางหมวดจึงได้มีมติให้ตั้งโรงเรียนไกลคมนาคมขึ้นในหมู่บ้านนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากนายเขียว อินทร์ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้านและราษฏรในหมู่บ้านนี้ได้พร้อมใจกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น เสร็จเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ. ศ. 2502
ตัวอาคารกว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตรทางหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 76 ได้แต่งตั้ง
ส.ต.ท. บรรเทา กันเงิน และพลฯคำ นุชรอด มาเปิดโรงเรียนให้สอนประจำใน
โรงเรียนนี้เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ. ศ. 2502 โดยให้ชื่อว่า " โรงเรียนพิทักษ์บำรุงราษฎร์"
นับแต่นั้นมา เป็นเพียงแต่ริเริ่มเพื่อปูพื้นฐานการศึกษาภาษาไทย ตาม
นโยบายของกรมตำรวจโดยมิได้จำกัดอายุของคนที่ได้รับการศึกษาได้
ความมุ่งหมายการศึกษาทั่วๆไป ไปในการเปิดโรงเรียนนี้ขึ้นก็เพื่อให้เด็กที่อยู่
่ไกลคมนาคมได้พูดและอ่านภาษาไทยได้ ตลอดจนวิชาการต่างๆ เพื่อนำไปประกอบ
อาชีพเมื่อเติบโต 

 >>>> ต่อมาปี พ. ศ. 2506 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนนี้จากกอง
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม พ. ศ .2506 โดยเจ้าหน้าที่
ทั้งสองฝ่ายมี ส.ต.อ. บัณฑิต์ย วรมานกุล ตำแหน่งฝ่ายอำนวยการ (ฝ.3) กองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนเขต 2 พร้อมด้วย ส. ต. ท. วิชา บรรยงนุชวานิช ผู้แทนกำกับ
เขต 2 เป็นมอบกับนายเฉลิม เจริญนาน ศึกษาธิการกิ่งอำเภอตาพระยา
ผู้แทนปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอตาพระยา ในนามกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และนายพิมพ์ ถาวรยิ่ง รักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่เป็นผู้รับมอบโรงเรียนนี้ จึงเป็นโรงเรียนประชาบาล ขึ้นตรงต่อกรมสามัญ
ศึกษากระทรวงศึกษาตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ. ศ. 2506 เป็นต้นมา ซึ่งต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนบ้านโคกไพล " เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

>>>>  ปีการศึกษา พ. ศ . 2521 ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มขึ้น
>>>>>ปีการศึกษา พ. ศ . 2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
            การประถมศึกษาแห่งชาติ
>>>>> ปีการศึกษา พ. ศ . 2527
ได้เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
>>>>> ปีการศึกษา พ. ศ . 2536 ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
            ตามโครงการขยาย โอกาสทางการศึกษา
>>>>  ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านโคกไพล ได้จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล            ปีที่ 1 จนถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

เขตบริการ โรงเรียนบ้านโคกไพล

>>> โรงเรียนบ้านโคกไพลจัดให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่
บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 บ้านระเบิดขาม หมู่ที่ บ้านไพลงาม
หมู่ที่ 14 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว