ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา

       วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ
      
  สานภูมิปัญญา      พัฒนาอาชีพ

   คติพจน์  ของโรงเรียน

     ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


  
เป้าประสงค์ 

1.  เด็กในเขตบริการทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย
      ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม
3.  ผู้เรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

4.  ผู้เรียนทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.
  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะเต็มศักยภาพ  และได้รับการ
    
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน