ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ประเสริฐสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศ หอมทวน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :