ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพิมประภา พาสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางบุญสม อาจจุฬา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวดวงใจ เพ็งแจ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0