ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวรัญญู อุดแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปราณีต สุขหมั่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0