ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีปิยะศักดิ์ หิมะคุณ
ครู คศ.1