ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการ

นายวรัญญู อุดแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้างานวิชาการ

นางทิวาพร หอมเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางรวยรินทร์ อินทร์ประสงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0