ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวดวงหฤทัย ปักโคนัง
ครูธุรการ

นายวิวัฒน์ บัตรฉิม
เจ้าหน้าที่ IT True

นางนงเยาว์ ปลงรัมย์
ครูเด็กพิเศษ

นายจรัล แก้วมีศรี
ลูกจ้างชั่วคราว