ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิสุทธิ์ กุลศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุญญฤทธิ์ จันที
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0