ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิธร สุขประเสริฐ
ครูผู้ช่วย